Konto bankowe do wpłat należności za kursy            i szkolenia

ART&MED - Mbank

15 1140 2017 0000 4302 0570  9169

Dział szkoleń
tel. 62 594 11 11
oraz 62 594 11 12

e-mail: szkolenia@artmed.kalisz.pl

Formularz zgłoszeniowy
pobierz
formularz PDF

formularz MS WORD

kliknij - elektroniczny formularz

Szkolenie dla pracowników placówek służby zdrowia

1. Temat: Ochrona danych osobowych w placówkach ochrony zdrowia.

Termin szkolenia: 1 grudnia 2015 r. godz.: 9.00-17.00

Liczba miejsc ograniczona - cena 497 zł

Formularz zgłoszeniowy 

kliknij - elektroniczny formularz

Przedmiotem szkolenia jest wielopłaszczyznowa analiza zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w placówkach ochrony zdrowia. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z zasadami przetwarzania danych wrażliwych w placówkach medycznych. Przedstawione zostaną także prawne konsekwencje odpowiedzialności za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

 1. Dane osobowe i zasady ich przetwarzania a dokumentacja medyczna. Informacje gromadzone przez podmioty lecznicze.
 2. Podmioty przetwarzające dane osobowe w systemie ochrony zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia - uprawnienia i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych. Ogólne zasady działania systemu informacji w ochronie zdrowia.
 3. Ochrona danych wrażliwych w placówkach medycznych. Tajemnica zawodowa personelu medycznego i konsekwencje jej naruszenia.
 4. Obowiązki osób przetwarzających dane osobowe w placówkach medycznych. Polityka  bezpieczeństwa  przetwarzania danych  osobowych.
 5. Warunki i okres przechowywania danych zawartych w dokumentacji medycznej. Wytyczne ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 6. Ochrona danych osobowych w aspekcie praw pacjenta. Dostęp pacjenta
  do dokumentacji medycznej.
 7. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej podmiotom trzecim.
 8. Konsekwencje naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Stanowisko GIODO dotyczące ochrony danych osobowych w placówkach medycznych.

Szkolenie poprowadzi Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie -  specjalizująca się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów medycznych.

 

Szkolenie dla pracowników placówek służby zdrowia

2. Temat: Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.

Termin szkolenia: 2 grudnia 2015 r. godz.: 9.00-17.00

Liczba miejsc ograniczona - cena 497 zł

Formularz zgłoszeniowy  

kliknij - elektroniczny formularz

Przedmiotem szkolenia jest wielopłaszczyznowa analiza zagadnień związanych
z dokumentacją medyczną. Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie bezpośrednio związane z zawartością dokumentacji medycznej, w tym przedstawione zostaną założenia dotyczące prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.
Podczas szkolenia omówione zostaną:

 1. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia odpowiedzialności prawnej, związanej z prowadzeniem i udostępnianiem dokumentacji medycznej.
 2. Ogólne zasady działania systemu informacji w ochronie zdrowia. Przygotowanie placówek służby zdrowia do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej – praktyczne aspekty prawno-organizacyjne.
 3. Zawartość dokumentacji medycznej. Rodzaj i zakres dokumentacji medycznej.  Oznaczenie podmiotów i osób udzielających świadczeń medycznych.
 4. Prowadzenie Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – wymogi systemu teleinformatycznego. Zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizacja  elektronicznej dokumentacji medycznej.
 5. System Informacji Medycznej. Autoryzacja elektronicznej dokumentacji medycznej.
 6. Dostęp pacjenta do dokumentacji medycznej na tle unormowań Ustawy o prawach pacjenta. Udostępnianie dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej.
 7. Dokumentacja medyczna jako przedmiot kontroli.
 8. Odpowiedzialność prawna za naruszenie zasad prowadzenia i udostępniania  dokumentacji medycznej.
 9. Dokumentacja medyczna w procesie sądowym.

Szkolenie poprowadzi Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadząca Kancelarie adwokacką specjalizująca się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów medycznych.

 

Szkolenie dla pracowników placówek służby zdrowia

3. Temat: Główne ryzyka występujące w działalności medycznej i związane z nimi konsekwencje prawne. 

Termin szkolenia: 3 grudnia 2015 r. godz.: 9.00-17.00 

Liczba miejsc ograniczona - cena 497 zł

Formularz zgłoszeniowy 

kliknij - elektroniczny formularz

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie ryzyk prawnych występujących
w działalności leczniczej. Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane
z procesem leczenia pacjenta w placówkach medycznych. Poruszona zostanie także charakterystyka umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
ze świadczeniodawcami. Istotnym atutem szkolenia będzie praktyczne przedstawienie zagadnień w oparciu o orzecznictwo sądów. 

Program szkolenia:

 1. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu.
 2. Naprawienie szkody wyrządzonej przy leczeniu.
 3. Charakterystyka umów zawieranych przez NFZ ze świadczeniodawcami. Nadzór NFZ - Odpowiedzialność NFZ – Obowiązki świadczeniodawców.
 4. Naruszenie praw pacjenta w placówkach medycznych.
 5. Konsekwencje braku zgody pacjenta na zabiegi medyczne i naruszenia obowiązków informacyjnych.
 6. Konsekwencje naruszenie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej.
 7. Problematyka procesów medycznych: związek przyczynowy, ciężar dowodu.

Szkolenie poprowadzi Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadząca Kancelarie adwokacką specjalizująca się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów medycznych.